หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท

สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท.
           สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำโดย ณัฐกร แก้วดี ประธานฯ ดร.ปรากรม ประยูรรัตน์ และคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมกิจการของ ชสท.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เชื่อมโยงธุรกิจ ได้ข้อมูลมากมาย จะพบกันอีกครั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2554


 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view