หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก

ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ผ่านเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด ประสานงานโดย คุณประภาส งามสงวน ประธานกรรมการฯ, ผอ.ภิรมย์ สิทธิกมลรัตน์ และผ.อ.อาทิตยา สนประเทศ แห่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 13 กันยายน 2554

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view