หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์

ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยและพัฒนาหลัก ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ โดยมี ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมเช่น คุณประทีป หอมจรรยา คุณวิฑูรย์ แนวพานิช(ประธานกรรมการฯสันนิบาติสหกรณ์ฯ), ดร.วสันต์ ทองไทย, ดร.สุนทรา โคบัว, อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุล, คันศร คมภักดี, นลธวัช สมาธิ,นพคุณ ยังเอี่ยม, นอ.ดร.สมจิตร แก้วนาค, พลตรีหญิง อนงค์ หัสดิน และศิริชัย ออสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  
  
 
 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view