[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท.และ ทีเจซี ร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

ชสท.และ ทีเจซี ร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
ชสท.และ ทีเจซี ร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด มูลค่า 40,000 บาท และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท ในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โครงการนี้ได้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแจกถุงยังชีพ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view