หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9

สัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9
สัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9 

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "สหกรณ์:พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2534 

            จากนั้น ทรงเปิดการสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรการสหกรณ์ของทั้งสองประเทศมีแนวคิด และมุมมองที่กว้างไกล เข้าใจในการบริหารจัดการ และส่งเสริมนวัตกรรมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านการสัมมนาและการบรรยาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสหกรณ์ อาทิ บทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันและบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ การจัดการและการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สหกรณ์นักเรียน:สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง" ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ที่เน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งมีการขยายผลเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีสถานศึกษาในโครงการที่จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนรวม 746 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน และนำไปทดลองใช้ อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มองโกเลีย บังกลาเทศ และภูฏาน ซึ่ง นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และ นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้ด้วย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view