หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุม 5 เครือข่าย

ประชุม 5 เครือข่าย

ประชุม 5 เครือข่าย

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุม 5 เครือข่ายขึ้น ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ในหัวข้อ การประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างชุมนุมสหกรณ์ ครั้งที่  30 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการ ฝ่ายการจัดการ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ได้อย่างราบรื่น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมคือ  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ,ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ,ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ,สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ,สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ,ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view