หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน ถนนงามวงศ์วาน โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วม 58 คน จาก 61 คน ซึ่งเรื่องที่ประชุมนั้นจะกล่าวถึง โครงการ “60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร” รวมถึงแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ,การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2554 ,พิจารณาระเบียบ 501-504 ระเบียบ ชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมในแต่ละประเภท ,พิจารณายกเลิกระเบียบ 209 ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ข้อ 9 (4) ,พิจารณาระเบียบ 204 ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยการพนักงานของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ,พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 ,พิจารณาอนุมัติแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2555 ,พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืนและค้ำประกัน ,พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เนื่องจากมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งฯ และกรรมการ ชุดที่ 35 ที่ได้รับตำแหน่งมีดังนี้ 1. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 2. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ 3. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ 4. นายนัด ดวงใส กรรมการและเลขานุการ 5. นายณัฎฐชัย จิตรถนอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 6. นายสมบูรณ์ เงินกร กรรมการ 7. นายวิลาศ สุริวงษ์ กรรมการ 8. นายอุทัย ใครอินทร์ กรรมการ 9. นายประภาส งามสงวน กรรมการ 10. นายยวง อยู่มา กรรมการ 11. นายบุญเลิศ แสนหลวง กรรมการ 12. นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า กรรมการ 13. นายวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ 14. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ กรรมการ 15. นายภัคพล หูมดา กรรมการ 16. นายวิเชียร เชื้อไทย กรรมการ 17. นายประมวล ศรีมะฆะ กรรมการ 18. นายสะหรี พันหวัง กรรมการ 19. นายเฉียบชัย คงพุท ผู้ตรวจสอบกิจการ 20. นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ,รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และเรื่องอื่นๆ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view