หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555

ชสท.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555

ชสท.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555

              ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555 และ "ปีแห่งสหกรณ์สากล 2555” ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาสหกรณ์ไทย: โอกาสและการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

            โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนงาน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดยนายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นผู้แทน ชสท. รับมอบโล่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ"การพัฒนาสหกรณ์ไทย: โอกาสและการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" และในช่วงเย็นวันเดียวกัน จัดให้มีการประชุม Co-op REPO Market โดยมีผู้แทนองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน รวม 50 คน และผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ในด้านธุรกรรมทางการเงินจากตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสามารถ กำหนดแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view