[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          เมื่อวันที่ 11 ก.ค.55 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะผู้นำสหกรณ์ทุกประเภท ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารือเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 วรรค 3 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view