หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ที.เจ.ซี .รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ปี 54

 ที.เจ.ซี .รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ปี 54
บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ปี 54  

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้มอบ ให้กับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด รางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" เป็นรางวัลของรัฐบาลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในปี 2554 ซึ่ง ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า "การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องยากยิ่ง เพราะจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นผู้ที่มีมาตราฐานความรับผิดชอบทางภาษีสูง เป็นแบบอย่างแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ความทุ่มเท และเสียสละโดยการให้ ต่อสังคมและรับ เงินภาษีที่มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองผ่านกลไกลงบประมาณที่ใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ถือเป็นความมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติที่สำคัญ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง ชื่นชม และประกาศเกียรติคุณบุคคลเหล่านี้ไว้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป" โดยมีบุคคลธรรมดาได้รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" จำนวน 11 ราย และนิติบุคคลได้รับจำนวน 109 ราย นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจ ของพวกเราในบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ทุกคน

       ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีว่า ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และขอให้บริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเสียภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งเงินภาษีอากรนั้นจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และยังช่วยในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการเก็บภาษีอากรที่มากขึ้น ก็หมายถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การจ้างงานของคนไทยที่มากขึ้น ตรงนี้จะทำให้ประเทศเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเงินรายได้จากการเสียภาษีอากรทุกบาททุกสตางค์ ภาครัฐจะนำเงินมาใช้ในการลงทุน พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องนำเม็ดเงินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นธรรม
       
       น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ปีนี้การใช้จ่ายงบประมาณมีจำนวนมากที่เราจะต้องไปพัฒนาในหลายเรื่อง ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายโครงสร้างภาษีอากรที่จะทำให้ภาคเอกชนแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และในปี 2556 จะปรับลดเหลือร้อยละ 20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาคเอกชน มีศักยภาพการแข่งขัน โดยหวังให้นำเงินส่วนต่างจากการปรับลดภาษีไปจ้างงานมากขึ้น เพื่อส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view