หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ฝ่ายจัดการติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

คาราโอเกะ

เพลงที่ 1. มาร์ชสหกรณ์การเกษตร

เพลงที่ 2.เหนือแสงตะวันส่อง

เพลงที่ 3.ตะเกียงทองส่องเกษตรไทย    

เพลงที่ 4.อุดมการณ์สหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 5.มิ่งขวัญการเกษตร
เพลงที่ 6.สดุดีสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 7.เราคือสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 8.เราคือ ชสท
เพลงที่ 9. สกก.คือสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 10. รวมใจเกษตรกร
เพลงที่  11.สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view