[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 "การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสหกรณ์จังหวัด ผู้นำสหกรณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view