หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

เข้าพบ รมว.เกษตรและสหกรณ์

เข้าพบ รมว.เกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้นำสหกรณ์ทุกประเภท ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายและนำเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ทุกประเภท ในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำเสนอปัญหาเร่งด่วนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องความเดือดร้อนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆที่ถูกทางราชการฟ้องร้องหนี้อันเกิดจากโครงการที่ทางราชการขอให้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการจัดหาปัจจัยการผลิต และโครงการโรงสีสหกรณ์ โดยจะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในโอกาสต่อไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view