หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. ลงนาม MOU บางจาก โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ชสท. ลงนาม MOU บางจาก   โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และคณะกรรมการดำเนินการ เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (SUNNY BANGCHAK) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาศึกษาหาแนวทางร่วมมือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

     และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ พร้อมด้วยนายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ในฐานะตัวแทน ชสท. ได้ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” กับ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ชสท. และ บางจาก ตกลงให้ความร่วมมือต่อกันในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร  เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์และมวลสมาชิก ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  โดย ชสท. เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพื่อขอความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยังทำให้ขบวนการสหกรณ์ภาคเกษตร ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view