หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เดินหน้า "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย"

เดินหน้า "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย"

เดินหน้า "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย"

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้หนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย" ของ ชสท. โดยได้เรียนเชิญ ดร.อาบ นคะจัด นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2543 , ดร.ถวิล สุวรรณมณี บรรณาธิการข่าวอาวุโส สถานีวิทยุ ม.เกษตร ฯ , ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายการเงิน ม.เกษตร ฯ , ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ม.เกษตร ฯ เข้าร่วมประชุม และเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ชสท. จะก่อสร้างให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559 กำหนดการทำพิธีเปิดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view