หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
30 ตุลาคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2558 มี 16 ระเบียบวาระการประชุม  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ  ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view