หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2559

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2559
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่านเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่านปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่านเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่าน ธำรงค์ ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่าน สันทาน สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่(ผู้อำนวยการระดับสูง)
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจาก
ท่าน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจากท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ณ กรมการข้าว
ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอรับพรจากท่านสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view