หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559

ชสท. ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับ “ดีเลิศ”

ชสท. ได้รับคะแนนการประเมินธรรมาภิบาล ร้อยละ 99 อยู่ในระดับดีมาก
และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์
ร้อยละ 98.96

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view