หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ.

ต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ.

คณะนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ. ศึกษาดูงานที่ ชสท.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายณัฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ นายสมชาย วิเศษรจนา กรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท.ให้การต้อนรับ ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร และผศ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ อาจารย์แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งทำงานในส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานสหกรณ์พื้นที่ 2 กทม. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก น่าน ชลบุรี ยะลา ระนอง นครปฐม และผู้บริหารและผู้จัดการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด มาศึกษาดูงานที่ ชสท. โดยในการนี้มีนายประเสริฐ เร๊ะนุ้ย ผู้จัดการ ชสก.ยะลา จำกัด เป็นประธานรุ่น นศ. เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view