หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

โครงการข้าวแกงสหกรณ์

โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์”

“ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร”

หลักการและเหตุผล

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้กำหนดจัดทำโครงการข้าวแกงสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อเป็นสวัสดิการ และลดปัญหาค่าครองชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์และประชาชนในชุมชน ได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีในราคายุติธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร เพื่อให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ เน้นการประหยัด เหมาะสมและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสวัสดิการ และลดปัญหาค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และประชาชนในชุมชน

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สู่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นทั้งตลาดผู้ผลิต และตลาดผู้บริโภค

3. เพื่อเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรให้ดำเนินกิจกรรม “ข้าวแกงสหกรณ์” ร่วมกันเพื่อสร้างความรักสามัคคี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view