หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจาก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม รวม 120 คน 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดเผยว่าผลประกอบการของ ชสท. ในปี 2559 ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่ ชสท.ยังมุ่งมั่นในการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ได้มีการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับฝ่ายจัดการพร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกฝ่าย เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค ด้วยความรักความสามัคคี มีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนในแต่ละระดับ จึงทำให้ได้รับความสำเร็จในทุกโครงการ โดยทุกโครงการของ ชสท. เน้นให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน

โครงการต่อเนื่อง

 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
 • โครงการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร
 • โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-SHOP)
 • โครงการช่วยเหลือสมาชิก และประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
 • โครงการก่อตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ”
 • โครงการจัดตั้ง  “ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”
 • โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพให้กับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง”
 • โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.”

  โครงการปี 2558 – 2560

 1. โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 2. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 3. โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
 4. โครงการเชื่อมโยงสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 5. โครงการจัดตั้ง สำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์ และ E-Commerce โดยจะก่อสร้างศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ แห่งที่ 2 ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมทั้งการสร้างระบบ E-Market เพื่อขยายการตลาดสินค้าของสหกรณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 6. โครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” โดยจะมีข้อมูลของสหกรณ์ไทย และประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ ดูข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เพื่อให้บริการกับสมาชิก เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 7. โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์จัดโครงการจำหน่ายอาหารราคาเริ่มต้น 10 บาท เป็นสวัสดิการ ลดปัญหาค่าครองชีพประจำวัน ให้กับสมาชิกสหกรณ์ พนักงานสหกรณ์ และคนในชุมชน

ชสท. มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้บริการกับสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชนทุกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานของ ชสท. เป็นอย่างดีตลอดปี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view