หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ในการนี้มีคณะผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเมื่อบ่ายวันที่ 13 กันยายน 2560  ดังนี้

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซ็นต์จอห์น รุ่น13 ร่วมแสดงความยินดี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view