หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพฯ ผ่านขบวนการสหกรณ์

ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพฯ ผ่านขบวนการสหกรณ์

ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์

 

        ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผลักดันให้เกิดศักยภาพการผลิต การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของสมาชิก เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นและยั่งยืน

            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และอีก 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสามัคคีในมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

โดยเป็นการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  2 ฉบับคือ

1. ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จำกัด

2. ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด

การลงนามครั้งนี้ มีผลทำให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมลงนาม สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่พึงพอใจและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากขบวนการสหกรณ์ ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view