หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2554 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2554 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

               ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอแสดงความยินดีกับนายลัภย์ หนูประดิษฐ์ กรรมการ ชสท. และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ที่ได้รับเชิดชูเกียรติแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา "ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย" ประจำปี ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

                นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ จนทำให้บ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลามีชื่อเสียง เป็นแบบอย่างให้แก่ท้องถิ่นอื่นอย่างกว้างขวาง โดยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการยกย่องและการประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย

                ในทุกๆ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดทำการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view