หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่41

นายศิริชัย  ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายเรวัต เปี่ยมระลึก
รองประธานกรรมการ
นายบุญเลิศ  แสนหลวง
รองประธานกรรมการ
นายประภาส  งามสงวน
กรรมการและเลขานุการ
นายวันชัย  พุกชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมบูรณ์  เงินกร
กรรมการ
นายพยงค์  พรศิริรัตน์
กรรมการ
นายเรวัต  แสงวารินทร์
กรรมการ
นายประทุม  ปราศจาก
กรรมการ
นายสุพจน์  รังรองธานินทร์
กรรมการ
นายวนิตย์  อาจสาลี
กรรมการ
นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า
กรรมการ
นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ
กรรมการ
นายจำรัส  ศรีภูธร
กรรมการ
นายวิเชียร  เชื้อไทย
กรรมการ
นายกิตติ  กลิ่นพงศ์
กรรมการ
นายกระบวน  บัวงาม
กรรมการ
นายมาโนชน์  รามัญ
กรรมการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายปิยวิทย์  โกฏเพชร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายเฉียบชัย  คงพุท
ผู้ตรวจสอบกิจการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายนัด  ดวงใส
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

นายณัฎฐชัย  จิตรถนอม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท
นายธงชัย  สุภาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสทคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ในอดีต
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 40
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 38
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 37
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 36
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 35
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view