หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่40

นายคุณวุฒิ  ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายนัด ดวงใส
รองประธานกรรมการ
นายณัฎฐชัย  จิตรถนอม
รองประะานกรรมการ
นายประภาส  งามสงวน
กรรมการและเลขานุการ
นายแสวง  ขาวละออ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวันชัย  พุกชาติ
กรรมการ
นายพยงค์  พรศิริรัตน์
กรรมการ
นายเรวัต  เปี่ยมระลึก
กรรมการ
นายประทุม  ปราศจาก
กรรมการ
นายบุญเลิศ  แสนหลวง
กรรมการ
นายสุพจน์  รังรองธานินทร์
กรรมการ
นายวนิตย์  อาจสาลี
กรรมการ
นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า
กรรมการ
นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ
กรรมการ
นายจำรัส  ศรีภูธร
กรรมการ
นายศิริโรจน์  เชื้อไทย
กรรมการ
นายอิสดาเร๊ะ  องสารา
กรรมการ
นายมาโนชน์  รามัญ
กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายปิยวิทย์  โกฏเพชร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายเฉียบชัย  คงพุท
ผู้ตรวจสอบกิจการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายศิริชัย ออสุววณ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.
นายสมชาย  วิเศษรจนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท
นายธงชัย  สุภาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสทคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ในอดีต
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 38
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 37
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 36
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 35
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34
คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view