[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ฝ่ายบริหารจัดการ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

นายโชคดี  ออสุวรรณ
ผู้จัดการใหญ่

นายจีรพัฒน์  งามสง่า
รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์

ผู้จัดการฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ

นายธเนศ  ถนอมทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร
นางชนัยการต์  ปุรณะ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาววรรณภา  หงษ์ขจร
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร

นางสาวบุหงา  ไผ่วงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพิมพ์
นางฐิตารีย์  กรุษประยูรต์
ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริหารจัดการและธุุรกิจการเกษตร) 

ฝ่ายธุรกิจการเกษตร
นางกรณ์ภัสสร  ราชวงศ์
หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
นางสาวนิตยา  ณ มหาไชย
หัวหน้าสำนักวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาโครงการ

รักษาการ หัวหน้าแผนกธุระการและการเงิน 
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view