หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.ได้รับ สหกรณ์ระดับดีเลิศ ปี58

ชสท.ได้รับ สหกรณ์ระดับดีเลิศ ปี58

            ในปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ยังคงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ให้ได้รับรางวัลผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 มีผลอยู่ในระดับ ดีเลิศ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการใช้มาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ และได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายใน ของสหกรณ์ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์
            โดยการได้รับ รางวัลผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ ในปีนี้ และปีที่ผ่าน ๆ มา สร้างความภาคภูมิใจแก่ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกคน และเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view