หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ฝ่ายจัดการติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ต้อนรับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

ต้อนรับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

ต้อนรับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส และนายณัฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท. ให้การต้อนรับ นายสุวิส ศิริวรรณโณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ชสท. ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view