หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรุ่นที่ 16
http://master-coop.eco.ku.ac.th/


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view