หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เรื่อง การขายทรัพย์สิน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

เรื่อง   การขายทรัพย์สิน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

เรื่อง     การขายทรัพย์สิน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ด้วย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีนโยบายปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความประสงค์จะขายศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ดังรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้สนใจให้ยื่นซองด้วยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง (ประกวดราคา) ไปที่ 
  บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรวดี มั่นใจอารย์ 
  02-254-8301-7 ต่อ 202 หรือคุณณรงค์วิทย์ ทศทิศรังสรรค์ 081-810-5121 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ 
  เวลา 9.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารและแนบสำเนาหลักฐานดังต่อไปนี้

         2.1    ใบเสนอราคาที่ระบุรายละเอียดข้อเสนอ (ตามรายละเอียดแนบ) ที่เลือกและราคาที่เสนอ

         2.2    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

         2.3    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. บริษัทฯ ขอกำหนดระยะเวลาในการรับซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะทำการเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. และจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นที่ชนะการประกวดราคาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 2. ผู้ที่ชนะการประกวดราคาต้องเซ็นเอกสารทำสัญญาซื้อขายที่บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัดตามกำหนดวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง แต่ไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการประกวดราคาได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิในการโต้แย้งหรือฟ้องร้องใดๆกับบริษัท

                                                                                                                  ลงประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถานที่ตั้ง 8/1 หมู่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

1.   1.1  ที่ดิน : 9 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา (ถมดินแล้วสูงประมาณ 2 เมตรเสมอพื้นถนนหลัก)

    โดยที่ดินนี้อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน จ.สุพรรณบุรี

2.   อาคารและสิ่งก่อสร้าง

      2.1  อาคารโรงงาน

                   พื้นที่ใช้สอยภายใน                  1,240   ตร.ม.

                   พื้นที่ส่วนโล่งหลังคาคลุม            480     ตร.ม.

      2.2  อาคารปฏิบัติการโครงสร้างเหล็ก (ชั้นเดียว)

                   พื้นที่ภายในอาคาร                  32      ตร.ม.

                   พื้นที่จอดรถหลังคาคลุม             66      ตร.ม.

      2.3  อาคารสำนักงานโครงสร้างเหล็ก (ชั้นเดียว)

                   พื้นที่ภายในอาคาร                  128     ตร.ม.

      2.4  ห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง  ขนาดพื้นที่       98      ตร.ม.

      2.5  อาคารป้อมยาม 1 หลัง  ขนาดพื้นที่       9        ตร.ม.

      2.6  สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

            - รั้วสแตนเลสพร้อมประตู, รั้วคอนกรีต ยาว 547 เมตร สูง 2 เมตร

           - ลานคอนกรีต หนา 15 ซ.ม.     พื้นที่    12,740 ตร.ม.

3.   เครื่องจักร

      3.1  เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์  3.2  เครื่องคัดความถ่วงจำเพาะ    3.3  ตะแกรงกลมคัดขนาด

      3.4  เครื่องชั่งกึ่งอัตโนมัติ               3.5  ถังพัก / ถังบรรจุ     3.6  ระบบลำเลียง (กระพ้อ, ท่อลำเลียง)

      3.7  ระบบกำจัดฝุ่น (พัดลม, ท่อฝุ่น, ไซโคลน)                     3.8  โครงสร้างรับเครื่องจักร

      3.9  ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์      3.10 เครื่องชั่งใหญ่

**บริษัท ขอให้เลือกเสนอราคาในเงื่อนไข            1.  มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตามรายการข้างต้น หรือ

                                                               2.  เฉพาะเครื่องจักร (ไม่รวมรายการ 3.10)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view