ประชุมร่วม 8 สหกรณ์ ชสก. ต้นแบบ ที่เชียงใหม่

ประชุมร่วม 8 สหกรณ์ ในโครงการ ชสก.ต้นแบบ ที่เชียงใหม่

            ทีมงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและประชุมร่วมกับสหกรณ์สมาชิก 8 แห่ง ใน "โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้มอบเครื่องทำน้ำเย็นและกรอปรูปพระบิดาสหกรณ์ไทยให้กับทุกสหกรณ์ที่ได้พบปะเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด, สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด, สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด โดยทีมงานคณะผู้เยี่ยมเยือนขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ประธานกรรมการ คณะกรรมการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน