ชสท. เยี่ยม ชสก.บุรีรัมย์ จก.

ชสท. เยี่ยม ชสก.บุรีรัมย์ เจรจาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ นางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าสำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์และ e-Commerce (สตส.) นายประพจน์ ภู่ทองคำ ที่ปรึกษารายการท่องโลกเกษตร กับ ชสท. และทีมงานได้ไปเยี่ยมชมและเจรจาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด (ชสก.บุรีรัมย์ จำกัด) โดยมีนายอ่อง จุนถิระพงศ์ กรรมการ ชสท. และ ประธานกรรมการ ชสก.บุรีรัมย์ จำกัด นายทองแดง คันดุไล เหรัญญิก นายสี โพธิขำ ผู้ตรวจสอบกิจการ นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการ ชสก.บุรีรัมย์ จำกัด และทีมงานให้การต้อนรับ ชสก.บุรีรัมย์ จำกัด เป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเพียงแห่งเดียวที่มีโรงสีผลิตข้าวหอมมะลิ อุปกรณ์การผลิต ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS) ข้าวหอมมะลิที่ผลิตจะเป็นเกรด Premium ไม่ผลิตข้าวหอมมะลิเปอร์เซ็นต์ โดย ชสท. จะให้ ชสก.บุรีรัมย์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมข้าวหอมมะลิให้ ชสท. เพื่อจะจัดจำหน่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ขณะนี้ได้รับการตอบรับจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ว่าจะสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจาก ชสท. ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ได้มีการรวมตัวเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์สมาชิก ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์