ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 58

ชสท. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานและคณะกรรมการฯ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานที่รักทุกท่าน ชสท. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท.