ประเพณี "สระเกล้าดำหัว"

พิธี สระเกล้าดำหัว คณะกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมร่วมอวยพรวันเกิด ย้อนหลัง ท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ โดยคณะผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่21เมษายน 2557 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด