ชสท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

    ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

รายชื่อ คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.ชุดที่ 37 ดังนี้

นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการ

นายเรวัต  เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ

นายบุญเลิศ  แสนหลวง รองประธานกรรมการ

นายภัทรพล  หูมดา  กรรมการและเลขานุการ

นายประมวล  ศรีมะฆะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเสนาะ  ทับเล  กรรมการ

นายสมบูรณ์  เงินกร   กรรมการ

นายสมชาย  วิเศษรจนา   กรรมการ

นายแสวง  ขาวละออ   กรรมการ

นายแก้ว  บัวเทศ กรรมการ

นายดิเรก  สังขจันทร์  กรรมการ

นายสุพจน์  รังรองธานินทร์  กรรมการ

นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า กรรมการ

นายเฉียบชัย  คงพุท กรรมการ

นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ  กรรมการ

นายวิเชียร  เชื้อไทย กรรมการ

นายกิตติ  กลิ่นพงศ์  กรรมการ

นายมาโนชน์  รามัญ กรรมการ

นายปิยวิทย์  โกฎเพชร  ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวนิตย์  อาจสาลี  ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายพยงค์  พรศิริรัตน์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

นายธงชัย  สุภาดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.