สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
 สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมมอบรางวัลแก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ที่มีอายุเกิน 60 ปีและทำธุรกิจไว้กับสหกรณ์ ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ ซึ่ง นายสมชาย วิเศษรจนา ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กล่าวแสดงความยินดี กับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ที่ดำเนินงานในหลักสหกรณ์จนประสบความสำเร็จ มี่กำไร ดูได้จากผลการดำเนินงานในปี 2554 และยังเสนอแนะให้ สกก. โพธาราม จก. ให้ความรู้ การศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด และหลักอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อการดำรงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานของหลักสหกรณ์ จากนั้น นายจำลอง ทองรุ่ง  ประธานกรรมการฯ สกก. โพธาราม จก. (คนเก่า) ได้กล่าวขอบคุณ นายศิริชัย ออสุวรรณ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเปิดเผยว่า การดำเนินงานของ สกก.โพธาราม จก. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริการสหกรณ์สมาชิกในการหาปัจจัยการผลิต การรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์สมาชิก และการบริการด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกและเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสำคัญ