ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”

          นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบส่งเสริมสหกรณ์” และโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ ใน 14 จังหวัด 15 สหกรณ์ จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี  นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วย  ณ โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์” จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และเกษตรกรอย่างแท้จริง และโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีช่องทางการซื้อสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ได้ในราคายุติธรรม ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ในการรวมกันซื้อรวมกันขาย เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง และราคาที่ยุติธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สิ่งสำคัญคือต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์ผู้ขายสินค้ากับสหกรณ์ผู้ซื้อให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระบบสหกรณ์