สกก.บ้านแพ้ว จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 54

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 

      สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงานและสหกรณ์สมาชิกกว่า 1,000 คน โดยมี นายวิลาศ  สุริวงษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ นายจำเริญ  มรรคเจริญ บุคคลที่มอบที่ดินให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เพื่อใช้การในการดำเนินงานในกิจการสหกรณ์  มอบเงินโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ และจับสลากแจกของรางวัลมากมายให้แก่สมาชิก  มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดให้แก่สมาชิกที่เข้าประชุม ในโครงการเฝ้าระวังจากการประกอบอาชีพ ภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว จำกัด และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)