ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 

                คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด โดยมี นายลัภย์ หนูประดิษฐ์  กรรมการ ชสท. และประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา