โครงการฝึกอบรม“การพัฒนาบุคลากร ฯ” รุ่นที่ 8 จ.ชุมพร

ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 8

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชุมพร แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชุมพร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ตลอดจนบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ หลังจากที่ได้เลื่อนการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาเหตุปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา  

           นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสท. ร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยพิธีเปิดโครงการ นายนัด  ดวงใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด กล่าวรายงานต่อ นายพินิจ  เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวชื่นชมโครงการที่จัดขึ้นว่ามีประโยชน์มาก สามารถพัฒนาผู้นำและบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

                วันที่ 4 ก.ค. 54 ในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดโครงการเป็นการกล่าววิสัยทัศน์ของ ชสท. โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ช่วงบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการป้องกันภัยทางการเงินของสหกรณ์” โดย นางสาวเรืองทอง  มนูญผล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวข้อ “กฎหมายที่นักสหกรณ์ควรรู้” โดยอาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด  ช่วงเย็นมีการจัดดินเนอร์ทอล์ค รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีกิจกรรมบันเทิง ได้แก่ ศิลปะการแสดงรำโนรา กิจกรรมประกวดร้องเพลงเงาเสียงนักร้อง สนับสนุนของรางวัลโดย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด และพบกับศิลปิน นิค นิรนาม ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงดัง

                วันที่ 5 ก.ค. 54 ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “สหกรณ์ในฝันของนักส่งเสริมสหกรณ์” โดยนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “ความรู้เรื่องปุ๋ยและเคมีเกษตร” โดย นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. และนายธวัชชัย  เรืองรัตน์ธรรม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ช่วงบ่ายหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้นำสหกรณ์” โดย ดร.ยม  นาคสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กร และหัวข้อ “สหกรณ์ยุคใหม่หัวใจเกินร้อย”บรรยายทอล์คโชว์ โดย อาจารย์สุขุม  นวลสกุล ช่วงสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบร