“ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที่ 4

ชสท.จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที่ 4

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที่ 4 โดยนายเรวัติ  เปี่ยมระลึก  รองประธานกรรมการ ชสท. และดำรงตำแหน่งประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ได้กล่าวรายงานต่อ นายอรัญ  วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

                นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการกล่าววิสัยทัศน์ของ ชสท. และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า    การทำการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยการผลิตหลายอย่างจากภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกทั้งเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  และยาปราบศัตรูพืช ซึ่งปรากฏว่าเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตดังกล่าว ในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  เสียเวลา  เสียแรงงาน  เสียพื้นที่ในการผลิตไปโดยเปล่าประโยชน์  ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  และมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น  ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าเกษตรของประเทศลดลง  ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ได้  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับสหกรณ์สมาชิก ชสท. จึงได้จัดให้มี “โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-shop) นี้ขึ้น       

                นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย  รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” และนายสาโรจน์ ลักษณะวิลาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “ความรู้และการจัดการร้าน Q – Shop” ให้กับบรรดาสหกรณ์สมาชิกในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ หรือ ร้าน "Q Shop"

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-shop) นี้อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งต่อไปได้จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่