Q-Shop รุ่นที่ 3 โครงการ
รุ่นที่ 3 โครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop )
     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์เป็นร้านค้าคุณภาพ จัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก และปกป้องเกษตรกร จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก และปกป้องเกษตรกร จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้ความรู้กับเกษตรกรระดับผู้นำปีละไม่น้อยกว่า 2,000 คน อบรมส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นคุณภาพ Q-Shop ในการจัดหาปัจจัยการผลิต และแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง 2,000 ร้านค้าใน 2 ปี มีผู้นำสหกรณ์การเกษตร ในเขต 2 ชสท. เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

     โดยพิธีเปิดเวลา 10.00 น. นายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำกัด ได้กล่าวรายงานต่อ นายปิยะรัฐ จ่าเมือง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานโดย นายสมชาย  วิเศษรจนา ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกล่าววิสัยทัศน์ของ ชสท. โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ต่อจากนั้น นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย  รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ”  และ หัวข้อ “ความรู้และการจัดการร้าน Q - Shop บรรยายโดย นายสาโรจน์ ลักษณะวิลาศ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

                ช่วงสุดท้ายของโครงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิธีมอบประกาศนียบัตร    โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า ชสท.  มุ่งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแพร่หลาย  เพื่อความมั่นคงของเกษตรกรไทย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น