ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมืองนครปฐม จำกัด โดยมีนายนาม  คล้อยสวาสดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์เมืองนครปฐมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม