ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 53 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 53 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีนายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีวาระเพื่อพิจารณา  ร่างระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุมและดำเนินการของคณะกรรมการโดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

 
 

                ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่พิจารณาหลายวาระด้วยกัน อาทิเช่น การรับรองงบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปีนี้ ชสท. มีกำไรจากการทำธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท.  ชุดที่ 34  ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้

                1. นายศิริชัย  ออสุวรรณ   ประธานกรรมการ                

                2. นายดิเรก  สังขจันทร์  รองประธานกรรมการ

                3. นายเรวัต  เปี่ยมระลึก  รองประธานกรรมการ

                4. นายสมชาย  วิเศษรจนา  กรรมการและเลขานุการ  

                5. นายนัด  ดวงใส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                6. นายเสนาะ  ทับเล  กรรมการ

                7. นายส่วน  จิตรถนอม กรรมการ 

                8.นายอุทัย  ใครอินทร์  กรรมการ 

                9. นายแก้ว  บัวเทศ  กรรมการ

                10. นายยวง  อยู่มา  กรรมการ 

                11. นายเมือง  พรหมอย่า  กรรมการ 

                12. นายวนิตย์  อาจสาลี  กรรมการ 

                13. นายอยู่  สมานมิตร  กรรมการ

                14. นายสมช่วย  เล็บขาว กรรมการ

                15. นายหมื่น  นามวงษ์  กรรมการ

                16. นายภักดี  ยมนานนท์  กรรมการ 

                17. นายสุธรรม  เฮ่าบุญ  กรรมการ

                18. นายประมวล  ศรีมะฆะ  กรรมการ

                19. นายปิยวิทย์  โกฎเพชร  ผู้ตรวจสอบกิจการ

                20. นายเฉียบชัย  คงพุท  ผู้ตรวจสอบกิจการ

                ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย