ชสท. จัดโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์”
ชสท. จัดโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์”

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต และการตลาดให้กับสินค้าที่เกษตรกรผลิตได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรสมาชิก และเศรษฐกิจของประเทศ โดยนายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าววิสัยทัศน์   นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เผยว่า ชสท.จะช่วยเป็นศูนย์กลางที่ประสานงาน ช่วยผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ ชสท. ที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ จัดหาปัจจัยในการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้ และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการดำเนินโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์

                นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. กล่าวว่า โครงการนำร่อง ชสท.จะร่วมกับสหกรณ์ที่มีโรงสีที่มีประสิทธิ์ภาพในการผลิตในกลุ่มข้าวหอมมะลิ ใน 15 จังหวัด โดยในปีแรกเป้าหมาย ชสท.จะจัดหาปุ๋ยเคมีให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และมีข้อตกลงที่จะรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศในมูลค่าไม่น้อยกว่าสหกรณ์ได้ซื้อปัจจัยการผลิตจาก ชสท.