ชสท. เปิดโครงการ

 

ชสท. เปิดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop )
     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์เป็นร้านค้าคุณภาพ จัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก และปกป้องเกษตรกร จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก และปกป้องเกษตรกร จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้ความรู้กับเกษตรกรระดับผู้นำปีละไม่น้อยกว่า 2,000 คน อบรมส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นคุณภาพ Q-Shop ในการจัดหาปัจจัยการผลิต และแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง 2,000 ร้านค้าใน 2 ปี มีผู้นำสหกรณ์การเกษตร ในเขต 6 ชสท. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ สนันสนุนโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร