ชสท.เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
 ชสท.เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
                          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 ได้เดินทางไปเยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด โดยมีนายเรวัติ เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการและนายอนุวรรตน์  อิ่มสมบุรณ์ เลขานุการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี