อบรมรุ่นที่ 7 ณ จ.จันทบุรี

ชสท. จัดฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 7

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำร็จ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

                จากการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความร่วมมือกันของชาวสหกรณ์การเกษตร ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสำคัญกับการอบรมตลอดหลักสูตรแม้กระทั่งในช่วงเลี้ยงสังสรรค์ก็อยู่ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักกันมากขึ้น  ตลอดจนวิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี  รุ่นต่อไปในพื้นที่เขต 8 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554 ที่จังหวัดชุมพร  และในพื้นที่เขต 9 ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2554 ที่จังหวัดสงขลา ตามลำดับ