อบรมรุ่นที่ 6 ณ จ.ราชบุรี

ชสท. เดินหน้าพัฒนากระบวนการสหกรณ์

จัดอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 6

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”  รุ่นที่  6 มีตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดพื้นที่เขต  3  เข้าร่วมการฝึกอบรม  ร่วมกว่า  300  คน

                นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ได้กล่าวว่า ชสท.ต้องเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการจัดหาปัจจัยในการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้ และสวัสดิการ ตามหลักการสหกรณ์เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และจากการจัดฝึกอบรมในครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดี  และจะจัดโครงการฝึกอบรมนี้ต่อเนื่องไปจนครบทั้ง 9 รุ่นต่อไป

                ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มาเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สหกรณ์ในฝันของนักส่งเสริมสหกรณ์” พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายท่านที่มามอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ  โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดราชบุรี