วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554
ชสท.วางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี  2554 และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของ ชสท. ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554